Originál dokumenty: Obchodná verejná súťaž
Zmena podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Vyhlasovateľ: PETROLTRANS, a.s.
so sídlom Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 592 170
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 1528/V

týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom zmluvy bude záväzok dodávateľa dodať od 15.10.2013 do 31.12.2014 motorovú naftu (triedy B,D,F) bez biozložky v zmysle STN EN 590 v predpokladanom celkovom objeme 200 000 ton +/- 10% a automobilový benzín podľa STN EN 228 vrátane biozložky (v zmysle platnej slovenskej legislatívy) v predpokladanom množstve odberu 15 000 ton +/- 10%.

2. Spôsob dodania – železničnými cisternami

3. Kúpna cena bude stanovená dohodou dodávateľa a PETROLTRANS pričom mechanizmus výpočtu jednotkovej ceny vrátane nákladov za dopravu do miesta dodania je nasledovný:

Motorová nafta bez biozložky – dodané DAP Trebišov (INCOTERMS 2010)

Cp = (Pt + IP)/Kt

Cp – kúpna cena – bez DPH, spotrebnej dane a poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami
Pt – týždenný priemer stredových cien za aktuálny týždeň dodania zverejnených podľa Platt’s European Marketscan pod hlavičkou Barges FOB Rotterdam pre Diesel 10ppm
IP – náklady predávajúceho (USD/t)
Kt – týždenný priemer kurzov EUR/USD zverejnených podľa ECB kde bázou je 1 EUR.

Automobilový benzín Super 95 vrátane biozložky – dodané DAP Trebišov (INCOTERMS 2010)

Cp = (Pt + IP)/Kt

Cp – kúpna cena – bez DPH, spotrebnej dane a poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami
Pt – týždenný priemer stredových cien za aktuálny týždeň dodania zverejnených podľa Platt’s European Marketscan pod hlavičkou Barges FOB Rotterdam pre Premium Gasoline 10ppm
IP – náklady predávajúceho (USD/t)
Kt – týždenný priemer kurzov EUR/USD zverejnených podľa ECB kde bázou je 1 EUR.

Jednotlivé dodávky tovaru budú fakturované na základe proforma cien (EUR/t) a predbežne dohodnutých množstiev jednotlivých dodávok (v tonách), pričom tieto budú upravené cenovou korektúrou za jednotku tovaru (EUR/t) a reálne dodaného množstva na základe mesačného finálneho vyúčtovania.

Doba splatnosti faktúr: do 10 dní po dodaní tovaru

Požadovaný kreditný limit: 5 000 000,- EUR
Ponúkané zabezpečenie: banková garancia vo výške 5 000 000,- EUR

Termín dodania: 15.10.2013 – 31.12.2014

4. Predmetom ponuky bude IP (náklady predávajúceho) v zmysle bodu 4, pričom potenciálny dodávateľ uvedie v ponuke:

Ponúkané IP:
Motorová nafta bez biozložky DAP Trebišov: ……USD/t
Automobilový benzín vrátane biozložky DAP Trebišov: ……USD/t

5. Spôsob podávania návrhov: záujemca zašle doporučenou zásielkou/osobne návrh v písomnej forme na adresu vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže a elektronickou poštou na adresu commercial@petroltrans.com . Na obálku napíše heslo: „Obchodná verejná súťaž“

6. Záujemcovia môžu svoje návrhy podávať do 25.09.2013 do 12:00 hod. Na návrhy doručené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ prihliadať.

7. Obchodná verejná súťaž bude prebiehať v dvoch kolách.

8. Prijatie vybraných návrhov do druhého kola bude oznámené v lehote do 26.09.2013

9. V druhom kole budú všetkým záujemcom zaslané hodnoty najnižších ponúknutých cien, oproti ktorým budú mať záujemcovia možnosť upravovať svoje cenové návrhy.

10. Záujemcovia môžu svoje návrhy v druhom kole podávať do 30.09.2013 do 12:00 hod. Na návrhy doručené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ prihliadať.

11. Prijatie vybraného návrhu bude oznámené v lehote do 04.10.2013.

12.  Do obchodnej verejne súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré dôjdu po lehote stanovenej v bode 6 a 10 a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohľadňovať uvedený zámer vyhlasovateľa súťaže.

13.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

14.  Návrh doručený vyhlasovateľovi spôsobom uvedeným v bode 5 nemožno odvolať. Možno ho doplniť alebo meniť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej na podávanie návrhov (viď bod 6 a 10).

15.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže. Zmenu podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže uverejni spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

16.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy, ak to uzná za vhodné.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18.09.2013

Ing. Vladimír Oravec

predseda predstavenstva

 

Zmena podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a bodu 15. vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (vyhradenie práva na zmenu podmienok súťaže)

Vyhlasovateľ: PETROLTRANS, a.s.

so sídlom Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 592 170

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 1528/V

týmto oznamuje zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy vyhlásenej dňa 18.09.2013 na predmet zmluvy – záväzok dodávateľa dodať od 15.10.2013 do 31.12.2014 motorovú naftu (triedy B,D,F) bez biozložky v zmysle STN EN 590 v predpokladanom celkovom objeme 200 000 ton +/- 10% a automobilový benzín podľa STN EN 228 vrátane biozložky (v zmysle platnej slovenskej legislatívy) v predpokladanom množstve odberu 15 000 ton +/- 10%.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sa menia v rozsahu:

1. V bode 1 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Predmetom zmluvy bude záväzok dodávateľa dodať od 01.11.2013 do 31.12.2014 motorovú naftu (triedy B,D,F) bez biozložky v zmysle STN EN 590 v predpokladanom celkovom objeme 200 000 ton +/- 10% a automobilový benzín podľa STN EN 228 vrátane biozložky (v zmysle platnej slovenskej legislatívy) v predpokladanom množstve odberu 15 000 ton +/- 10%.

2. V bode 3 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Termín dodania: 01.11.2013 – 31.12.2014

3. V bode 6 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Záujemcovia môžu svoje návrhy podávať do 15.10.2013 do 12:00 hod. Na návrhy doručené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ prihliadať.

4. V bode 8 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Prijatie vybraných návrhov do druhého kola bude oznámené v lehote do 16.10.2013.

5. V bode 10 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Záujemcovia môžu svoje návrhy v druhom kole podávať do 22.10.2013 do 12:00 hod. Na návrhy doručené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ prihliadať.

6. V bode 11 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa mení:

Prijatie vybraného návrhu bude oznámené v lehote do 28.10.2013.

Spišskej Novej Vsi, dňa 03.10.2013

Ing. Vladimír Oravec
predseda predstavenstva