Originál dokument na stiahnutie: SDS-Motorova_nafta_s_FAME_trieda_B_D_F-SK-sk_rev_06_2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov
Registračné číslo (REACH) Ďalšie spôsoby identifikácie Alternatívny názov(vy)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

nerelevantné (zmes)

Palivá dieslové, plynový olej – nešpecifikovaný DieselBIO
DBioPT
DBioPT arctica

 1. 1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajúPríslušné identifikované použitia palivo pre dieslové motory
 2. 1.3  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

PETROLTRANS, a.s Cukrovarská 22
075 01 Trebišov Slovensko

Telefón: 053 4425 242 e-mail (kompetentná osoba)

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzová informačná služba

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

comercial@petroltrans.com

Národné toxikologické informačné centrum: 00421- (0)2-547 741 66, 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategó- ria

Trieda a kategória nebezpečnosti

Výstraž- né upo- zornenie

2.6

horľavá kvapalina

Cat. 3

(Flam. Liq. 3)

H226

3.1I

akútna toxicita (inhalačná)

Cat. 3

(Acute Tox. 3)

H331

3.2

žieravosť/dráždivosť pre kožu

Cat. 2

(Skin Irrit. 2)

H315

3.6

karcinogenita

Cat. 2

(Carc. 2)

H351

3.7

reprodukčná toxicita

Cat. 2

(Repr. 2)

H361d

3.9

toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

Cat. 2

(STOT RE 2)

H373

3.10

aspiračná nebezpečnosť

Cat. 1

(Asp. Tox. 1)

H304

4.1A

nebezpečná pre vodné prostredie – akútna nebezpečnosť

Cat. 1

(Aquatic Acute 1)

H400

4.1C

nebezpečná pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť

Cat. 1

(Aquatic Chronic 1)

H410

Poznámka

Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 1 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie

Oneskorené a okamžité účinky je možné očakávať po krátkodobej alebo dlhodobej expozícii. Produkt je horľa- vý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia. Rozliatie a požiarna voda môže spôsobiť znečiste- nie vodných tokov.

2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) Výstražné slovo Nebezpečenstvo
Piktogramy

GHS02, GHS06, GHS08, GHS09

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv, detská žľaza (týmus), pečeň) pri dlhšej alebo

opakovanej expozícii.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia – prevencia

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné upozornenia – odozva

P301+P310

P331 P370+P378

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CEN- TRUM alebo lekára.
Nevyvolávajte zvracanie.
V prípade požiaru: Na hasenie použite piesok, oxid uhličitý alebo práškový hasiaci prí- stroj.

Bezpečnostné upozornenia – uchovávanie

P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Označenie pre nebezpečné zložky: palivá, pre dieselové motory 2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 2 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

 1. 3.1  Látkynerelevantné (zmes)
 2. 3.2  Zmesi Popis zmesi

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Názov látky

Identifikátor

hm. -%

Trieda a kategória nebezpečnosti

Klasifikácia podľa 1272/2008/ES

Po- znám- ky

palivá, pre dieselové motory

Č. CAS 68334-30-5

Č. ES 269-822-7

≥ 90

2.6 3.1I 3.2 3.6 3.7 3.9 3.10 4.1A 4.1C

Flam. Liq. 1 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Carc. 2 Repr. 2 STOT RE 2 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Flam. Liq. 1 / H224 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Carc. 2 / H351 Repr. 2 / H361d STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410

N(a)

Poznámky

N(a): Klasifikácia ako karcinogénna nie je povinná. Postup rafinácie nie je známy a látka, z ktorej sa vyrába, je karcinogénna Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

 1. 4.1  Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné poznámkyNenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, ale- bo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizova- nej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.

  Po vdýchnutí

  V prípade že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite po- skytovať opatrenia prvej pomoci. V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
  Po kontakte s pokožkou

  Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

  Po kontakte s očami

  Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka drž- te roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
  Po požití

  Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

 2. 4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorenéMôžu nastať bolesti hlavy a závrate prechádzajúce do mdlôb alebo bezvedomia. Nevyvolávajte zvracanie.
 3. 4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetreniažiadny

Slovensko Strana 3 / 12 EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

 1. 5.1  Hasiace prostriedkyVhodné hasiace prostriedky

  BC-prášok, pena odolná voči alkoholu, oxid uhličitý (CO2), piesok

  Nevhodné hasiace prostriedky

  vodný prúd

 2. 5.2  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

V prípade nedostatočného vetrania a/alebo pri použití, môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pary so vzdu- chom. Pary rozpúšťadiel sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť po podlahe. Miesta, ktoré nie sú vetrané, napr. nevetraný priestor pod úrovňou zeme: napríklad priekopy, potrubia a šachty sú obzvlášť náchylné na prítom- nosť horľavých látok alebo zmesí.

Nebezpečný produkty spaľovania

oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

5.3 Rady pre požiarnikov

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Noste ochranný odev proti teplu a plameňu. Samostatný dýchací prístroj. Kontaminovanú vodu z hasenia zbierajte oddelene, nesmie preniknúť do kanalizácie. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

 1. 6.1  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupyPre iný ako pohotovostný personál

  Dbajte na núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odbor- níkom. Evakuujte osoby do bezpečia. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť. Používanie vhodného ochranného vybave- nia (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu.

  Pre pohotovostný personál

  V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

 2. 6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredieZabráňte kontaminácii pôdy a úniku do kanalizácie, povrchových alebo spodných vôd. Zadržať znečistenú od- padovú vodu a likvidovať. Ak látka prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informuje o tom príslušný or- gán.
 3. 6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenieRady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí

  Zakrytie kanalizácie.

  Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie

  Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny. , kremelina (diatomit ), piesok, univerzálny lapač).
  Vhodné techniky zabránenia

  Použitie absorpčných materiálov.

  Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia

  Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

 4. 6.4  Odkaz na iné oddielyNebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

Slovensko Strana 4 / 12 EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014

Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Odporúčania

• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu

revízia: 09.06.2016

Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Používajte len na dobre vetranom mieste. Z dô- vodu nebezpečenstva výbuchu, zabráňte vstupu pár do pivníc, kanalizácií a priekop. Uzemnite/upevnite nádo- bu a plniace zariadenie. Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje.

• Varovanie

Miesta, ktoré nie sú vetrané, napr. nevetraný priestor pod úrovňou zeme: napríklad priekopy, potrubia a šachty sú obzvlášť náchylné na prítomnosť horľavých látok alebo zmesí. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a vytvárajú výbušné zmesi so vzduchom. Pary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blíz- kozti chemikálií. Nikdy nedávajte chemikálie do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápo- je. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Riadenie súvisiacich rizík

• Výbušnými prostrediami

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
• Ohrozenia vyplývajúce z horľavosti

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povr- chov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Chráňte pred slnečným žiarením.
Nekompatibilné látky alebo zmesi

Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií.

Zváženie ostatných rád

• Požiadavky na vetranie

Uchovávajte akúkoľvek látku uvoľňujúcu škodlivé výpary alebo plyny na mieste, ktoré umožňuje ich neustále odsávanie. Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
• Kompatibility obalov

Iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa. ADR) , môžu byť použité.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 16 pre všeobecný prehľad.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

 1. 8.1  Kontrolné parametre
  Vnútroštátne medzné hodnoty
  Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku) Informácie nie sú k dispozícii.
 2. 8.2  Kontroly expozície
  Primerané technické zabezpečenie Celková ventilácia.

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 5 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014

Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre.
Ochrana kože

Noste ochranné rukavice/ochranný odev. Bezpečnostná obuv.

• ochrana rúk

Noste vhodné rukavice (napr. EN 374).

• typ materiálu

NBR: krylonitril-butadienový kaučuk

Ochrana dýchacích ciest

revízia: 09.06.2016

Maska na celú tvár/polovičná/štvrtinová maska (EN 136/140). Typ : A (proti organickým plynom a parám s bo- dom varu > 65 °C, ffarebné značenie: Hnedá).
Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do kanalizá- cie, povrchových alebo spodných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad

Fyzikálny stav
Farba
Zápach
Iné fyzikálne a chemické parametre hodnota pH

Teplota topenia/tuhnutia
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah Teplota vzplanutia
Rýchlosť odparovania
Horľavosť (tuhá látka, plyn)
Limity výbušnosti

• dolná medza výbušnosti (DMV)

• horná medza výbušnosti (HMV) Tlak pár
Hustota
Rozpustnosť

Vodná rozpustnosť Rozdeľovací koeficient

n-oktanol/voda (log KOW) Teplota samovznietenia Viskozita

• kinematická viskozita Výbušné vlastnosti Oxidačné vlastnosti

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

tekutý
bezfarebná – priehľadná charakteristický

neurčené neurčené 165 – 360 °C >55 °C neurčené

nie je relevantné (kvapalina)

0,5 vol%

6,5 vol%
1 mbar pri 20 °C
820 – 845 g/cm3 pri 15 °C

prakticky nerozpustná

3,6 – 9 936 °C

2 – 4,5 mm2/s pri 40 °C žiadny
žiadny

Strana 6 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

9.2 Iné informácie

Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie „Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť“ a „Nekompatibilné materiály“. Zmes obsahuje reaktívnu látku (látky): riziko vznietenia
• pri zohrievaní

riziko vznietenia

 1. 10.2  Chemická stabilitaPozri nižšie „Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť“.
 2. 10.3  Možnosť nebezpečných reakciíNie sú známe nebezpečné reakcie.
 3. 10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúťUchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefaj- čite.
  Rady k predchádzaniu požiaru alebo výbuchu

  Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

 4. 10.5  Nekompatibilné materiálysilné oxidanty
 5. 10.6  Nebezpečné produkty rozkladuOdôvodnene očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

Proces klasifikácie

Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP) Akútna toxicita
Toxický pri vdýchnutí.
• Odhad akútnej toxicity (ATE)

inhalácia: para >5 mg/l/4h • Akútna toxicita zložiek zmesi

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Dráždi kožu.

Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

palivá, pre dieselové motory

68334-30-5

inhalácia: para

11 mg/l/4h

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 7 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože

Nie je klasifikovaná ako respiračný, alebo kožný senzibilizátor.

Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa. Nie je klasifikovaná ako mutagénna pre zárodočné bunky. Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)

• Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia

Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán.

• Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv, detská žľaza (týmus), pečeň) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Aspiračná nebezpečnosť

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Iné informácie

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Skúsenosti u človeka:
– Motorová nafta je zdraviu škodlivá pri požití a pri styku s pokožkou a sliznicami.
– Pri požití následky odpovedajú rýchlosti lekárskeho zákroku.
– Pri vniknutí kvapaliny do dýchacích ciest môže dôjsť k rýchlej, krvácajúcej a často i smrtiacej bronchopne- umónii resp. edému pľúc a uduseniu.
– Rozsiahle zmeny na pľúcach môžu vzniknúť aj bez zodpovedajúcich klinických príznakov.
– K inhalačným aplikáciám dochádza zriedkavo vzhľadom na nízku odparivosť.
– Na vyvolanie narkózy však stačí menšie množstvo pár v porovnaní s perorálnym množstvom.
– Pary sa vstrebávajú dokonalejšie, preto pri zahrievaní treba dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať ochranu dýchacích ciest.
– Pary aj kvapalina silne dráždia oči, ale nezanechávajú nebezpečné následky.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

 1. 12.1  ToxicitaVeľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Vodná toxicita (chronická)

  Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

 2. 12.2  Perzistencia a degradovateľnosť- S vodou sa prakticky nemieša.
  – Hlavné súčasti sú prirodzene odbúrateľné.
  – Prchavé látky vo vzduchu za prítomnosti svetla oxidujú pri fotochemických reakciách.
 3. 12.3  Bioakumulačný potenciálÚdaje nie sú k dispozícii.
 4. 12.4  Mobilita v pôdeÚdaje nie sú k dispozícii.
 5. 12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvBÚdaje nie sú k dispozícii.
 6. 12.6  Iné nepriaznivé účinkyZostáva na povrchu vody ako súvislá vrstva, ktorá zabraňuje prívodu kyslíka do vody, a tým môže spôsobiť uhynutie vodnej flóry a fauny.

Slovensko Strana 8 / 12 EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie týkajúce sa spracovania odpadu

Spätné získavanie/regenerácia rozpúšťadiel.

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Pred vypustením odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd, sa všeobecne vyžaduje neutralizácia.
Spracovanie odpadu nádob/balení

Je to nebezpečný odpad, iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité. Úplne vypráz- dnené obaly môžu byť recyklované. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmy stejným spôsobom ako s látkou samou.

Príslušné ustanovenia týkajúce sa odpadov Zoznam odpadov
13 07 01x vykurovací olej a motorová nafta
05 01 05x rozliate ropné látky

15 01 10x obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Poznámka

Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť trie- dený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

 1. 14.1  Číslo OSN
 2. 14.2  Správne expedičné označenie OSN
 3. 14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Trieda
 4. 14.4  Obalová skupina
 5. 14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie

1202
PLYNOVÝ OLEJ

3 (horľavé kvapalné látky)
III (látka málo nebezpečná) nebezpečné pre vodné prostredie:

 1. 14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
  Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané.
 2. 14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN

  • Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN)

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Klasifikačný kód
Obalová skupina Bezpečnostná(é) značka(y)

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

1202
PLYNOVÝ OLEJ 3
F1
III
3 + „ryba a strom“

Strana 9 / 12

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Látka znečisťujúca more Obalová skupina Bezpečnostná(é) značka(y)

Osobitné ustanovenia (OU) Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ) EmS

Kategória skladovania

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Nebezpečnosť pre životné prostredie Osobitné ustanovenia (OU)
Vyňaté množstvá (EQ)
Obmedzené množstvá (LQ) Dopravná kategória (DK)

Kód obmedzenia pre tunely (KOT)
Identifikačné číslo nebezpečnosti
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)

• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Nebezpečnosť pre životné prostredie Obalová skupina
Bezpečnostná(é) značka(y)

Osobitné ustanovenia (OU) Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ)

1202
Plynový olej
3
áno (nebezpečné pre vodné prostredie) III
3

A3 E1 10 L

3 D/E 30

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

áno (nebezpečné pre vodné prostredie) 363, 640L
E1
5L

1202
PLYNOVÝ OLEJ
3
áno (nebezpečné pre vodné prostredie) III
3 + „ryba a strom“

363
E1
5L
F-E, S-E A

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 10 / 12

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

ODDIEL 15: Regulačné informácie

 1. 15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 2. 15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnostiPosúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1 Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)

– Úprava podľa formátu nariadenia č. 2015/830,
– klasifikácia produktu podľa Nariadenia č. 1272/2008 (CLP).

Skratky a akronymy

Skr.

Acute Tox. ADN

ADR

Aquatic Acute Aquatic Chronic Asp. Tox.
ATE

Carc. CAS CLP č. ES

DGR EINECS

ELINCS EmS Flam. Liq. GHS

IATA IATA/DGR

ICAO IMDG MARPOL NLP

PBT REACH

Popis použitých skratiek

akútna toxicita

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie- ures (Európska dohoda o medznárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

nebezpečná pre vodné prostredie – akútna nebezpečnosť nebezpečná pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť aspiračná nebezpečnosť
Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity) karcinogenita

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS) Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

ES Zásoby (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom lá- tok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

Dangerous Goods Regulations – pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam oznámených chemických látok)

Emergency Schedule (Núdzový Plán)

horľavá kvapalina

„Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“ „Globálny harmonizovaný systém klasi- fikácie a označovania chemických látok“ vypracovala OSN

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre letec- kú dopravu)

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z „Marine Pollutant“)

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obme- dzovanie chemických látok)

Slovensko
EKOTOXCONS 000249 SDS-01

Strana 11 / 12

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F

Skr.

Popis použitých skratiek

Repr.

reprodukčná toxicita

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi- národnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

žieravé pre kožu

Skin Irrit.

dráždivé pre kožu

STOT RE

toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

 • –  Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
 • –  Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)Proces klasifikácie

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kód

Text

H224

mimoriadne horľavá kvapalina a pary

H226

horľavá kvapalina a pary

H304

môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315

dráždi kožu

H331

toxický pri vdýchnutí

H332

škodlivý pri vdýchnutí

H351

podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H361d

podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa

H373

môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv, detská žľaza (týmus), pečeň) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H400

veľmi toxický pre vodné organizmy

H410

veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Vyhlásenie

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená vý- hradne pre tento produkt.

Slovensko Strana 12 / 12 EKOTOXCONS 000249 SDS-01