Originál Dokument na stiahnutie: SDS-AUTOMOBILOVE_BENZINY_S_BIOZLOZKOU-SK-sk_rev_06_2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov
Registračné číslo (REACH) Ďalšie spôsoby identifikácie Alternatívny názov(vy)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

nerelevantné (zmes)

BA 95E PT BA 95E

 1. 1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajúPríslušné identifikované použitia Palivo pre benzínové motory
 2. 1.3  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

PETROLTRANS, a.s Cukrovarská 22
075 01 Trebišov Slovensko

Telefón: 053 4425 242 e-mail (kompetentná osoba)

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzová informačná služba

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

comercial@petroltrans.com

Národné toxikologické informačné centrum: 00421- (0)2-547 741 66, 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategó- ria

Trieda a kategória nebezpečnosti

Výstraž- né upo- zornenie

2.6

horľavá kvapalina

Cat. 1

(Flam. Liq. 1)

H224

3.2

žieravosť/dráždivosť pre kožu

Cat. 2

(Skin Irrit. 2)

H315

3.5

mutagenita pre zárodočné bunky

Cat. 1B

(Muta. 1B)

H340

3.6

karcinogenita

Cat. 1A

(Carc. 1A)

H350

3.7

reprodukčná toxicita

Cat. 2

(Repr. 2)

H361fd

3.8D

toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia (nar- kotické účinky, ospalosť)

Cat. 3

(STOT SE 3)

H336

3.10

aspiračná nebezpečnosť

Cat. 1

(Asp. Tox. 1)

H304

4.1C

nebezpečná pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť

Cat. 2

(Aquatic Chronic 2)

H411

Poznámka

Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Strana 1 / 14

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie

Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia. Rozliatie a požiarna voda môže spôsobiť znečistenie vodných tokov.

2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) Výstražné slovo Nebezpečenstvo
Piktogramy

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Výstražné upozornenia

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.
H361fd Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti. Podozrenie, že spôsobuje poškode-

nie nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia – prevencia

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných

zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné upozornenia – odozva

P301+P310

P331 P370+P378

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CEN- TRUM alebo lekára.
Nevyvolávajte zvracanie.
V prípade požiaru: Na hasenie použite piesok, oxid uhličitý alebo práškový hasiaci prí- stroj.

Bezpečnostné upozornenia – uchovávanie

P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Označenie pre nebezpečné zložky: benzín, benzén, n-hexán, 2-etoxy-2-metylpropán, tolu- én

2.3 Iná nebezpečnosť

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Slovensko Strana 2 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

 1. 3.1  Látkynerelevantné (zmes)
 2. 3.2  Zmesi Popis zmesi

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Názov látky

Identifikátor

hm. -%

Trieda a kategória nebezpečnosti

Klasifikácia podľa 1272/2008/ES

Po- znám- ky

benzín

Č. CAS 86290-81-5

Č. ES 289-220-8

≥ 90

2.6 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8D 3.10 4.1C

Flam. Liq. 1 Skin Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1B Repr. 2 STOT SE 3 Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 1 / H224 Skin Irrit. 2 / H315 Muta. 1B / H340 Carc. 1B / H350 Repr. 2 / H361d STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411

P(a)

2-etoxy-2-metylpropán

Č. CAS 637-92-3

Č. ES 211-309-7

10 – < 25

2.6 Flam. Liq. 2 3.8D STOT SE 3

Flam. Liq. 2 / H225 STOT SE 3 / H336

OEL a

toluén

Č. CAS 108-88-3

Č. ES 203-625-9

1- < 5

2.6 3.2 3.7 3.8D 3.9 3.10

Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Repr. 2 STOT SE 3 STOT RE 2 Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 Repr. 2 / H361d STOT SE 3 / H336 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304

OEL

n-hexán

Č. CAS 110-54-3

Č. ES 203-777-6

1- < 5

2.6 3.2 3.7 3.8D 3.9 3.10 4.1C

Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Repr. 2 STOT SE 3 STOT RE 2 Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 Repr. 2 / H361f STOT SE 3 / H336 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411

OEL

etanol

Č. CAS 64-17-5

Č. ES 200-578-6

1- < 5

2.6 Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 2 / H225

OEL

benzén

Č. CAS 71-43-2

Č. ES 200-753-7

<1

2.6 3.2 3.3 3.5 3.6 3.9 3.10

Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A STOT RE 1 Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Muta. 1B / H340 Carc. 1A / H350 STOT RE 1 / H372 Asp. Tox. 1 / H304

OEL

Poznámky

a: Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.
OEL: Látka s najvyššou vnútroštátnou prípustnou smernou hodnotou vystavenia pri práci
P(a): Klasifikácia ako karcinogénna,alebo mutagénna je povinné. Látka obsahuje aspoň 0,1 % hm. benzénu (číslo EINECS 200-

753-7).

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Strana 3 / 14

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné poznámky

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, ale- bo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizova- nej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.

Po vdýchnutí

V prípade že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite po- skytovať opatrenia prvej pomoci. V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
Po kontakte s pokožkou

Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Po kontakte s očami

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka drž- te roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

 1. 4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorenéNarkotické účinky. Môžu nastať bolesti hlavy a závrate prechádzajúce do mdlôb alebo bezvedomia. Hnačka. Zvracanie. Bolesť brucha. Lokálne sčervenanie, edém, svrbenie a/alebo bolesť. Nebezpečenstvo chemického zápalu pľúc pri vdýchnutí počas prehĺtania alebo zvracania. Po dlhšej inhalácii koncentrovaných pár môžu na- stať stavy vzrušenia, triaška, toxikokinetické kŕče, obehová nedostatočnosť a centrálny výpadok dýchania.
 2. 4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetreniaPo prijatí množstiev nad 1-2 ml/kg telesnej hmotnosti podávať aktívne uhlie (cca 50 g) a zabezpečiť prijatie v nemocnici. V prípade silného rozrušenia utíšiť sedatívami (napr. Diazepamom alebo pod.).

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

 1. 5.1  Hasiace prostriedky
  Vhodné hasiace prostriedky
  vodný sprej, BC-prášok, pena odolná voči alkoholu, oxid uhličitý (CO2) Nevhodné hasiace prostriedky
  vodný prúd
 2. 5.2  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesiV prípade nedostatočného vetrania a/alebo pri použití, môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pary so vzdu- chom. Pary rozpúšťadiel sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť po podlahe. Miesta, ktoré nie sú vetrané, napr. nevetraný priestor pod úrovňou zeme: napríklad priekopy, potrubia a šachty sú obzvlášť náchylné na prítom- nosť horľavých látok alebo zmesí. Pary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom. Používajte elektric- ké/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.Nebezpečný produkty spaľovania

  oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

 3. 5.3  Rady pre požiarnikovOhrozené nádoby ochladzujte rozprášeným prúdom vody. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpa- ry. Noste ochranný odev proti teplu a plameňu. Samostatný dýchací prístroj. Kontaminovanú vodu z hasenia zbierajte oddelene, nesmie preniknúť do kanalizácie. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

Slovensko Strana 4 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014

Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál

revízia: 09.06.2016

Dbajte na núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odbor- níkom. Evakuujte osoby do bezpečia. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvo- reného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používanie vhodného ochranného vybavenia (vrátane osob- ných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľ- vek kontaminácii kože, očí a osobného odevu.

Pre pohotovostný personál

V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

 1. 6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredieZabráňte kontaminácii pôdy a úniku do kanalizácie, povrchových alebo spodných vôd. Zadržať znečistenú od- padovú vodu a likvidovať. Ak látka prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informuje o tom príslušný or- gán.
 2. 6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenieRady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatíZakrytie kanalizácie.

  Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie

  Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny. , kremelina (diatomit ), piesok, univerzálny lapač).
  Vhodné techniky zabránenia

  Použitie absorpčných materiálov.

  Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia

  Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

 3. 6.4  Odkaz na iné oddielyNebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Odporúčania

• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu

Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Používajte len na dobre vetranom mieste. Z dô- vodu nebezpečenstva výbuchu, zabráňte vstupu pár do pivníc, kanalizácií a priekop. Uzemnite/upevnite nádo- bu a plniace zariadenie. Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje.

• Varovanie

Miesta, ktoré nie sú vetrané, napr. nevetraný priestor pod úrovňou zeme: napríklad priekopy, potrubia a šachty sú obzvlášť náchylné na prítomnosť horľavých látok alebo zmesí. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a vytvárajú výbušné zmesi so vzduchom. Pary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blíz- kozti chemikálií. Nikdy nedávajte chemikálie do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápo- je. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Slovensko Strana 5 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014

Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Riadenie súvisiacich rizík

• Výbušnými prostrediami

revízia: 09.06.2016

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
• Ohrozenia vyplývajúce z horľavosti
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povr- chov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Chráňte pred slnečným žiarením.

Nekompatibilné látky alebo zmesi

Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií. Neskladovať spolu s výbušnými nebezpečnými látkami (LGK 1),plynmi (LGK 2A),ďalšími potenciálne výbušnými nebezpečnými látkami (LGK 4.1 A),vznetlivými pevnými nebezpečnými látkami (LGK 4.1 B),samozápalnými alebo potenciálne spontánne exotermickými nebezpečný- mi látkami (LGK 4.2),nebezpečnými látkami, ktoré generujú zápalné plyny pri styku s vodou (LGK 4.3),silne oxidujúcimi nebezpečnými látkami (LGK 5.1 A),dusičnanom amónnym a prípravkami s obsahom dusičnanu amónneho (LGK 5.1 C),organickými peroxidmi a samovoľne rozkladajúcimi sa látkami (LGK 5.2) silne toxický- mi nebezpečnými látkami (LGK 6.1 B),infekčnými látkami (LGK6.2),rádioaktívnymi látkami (LGK 7). Obmedze- nia pre skladovanie s oxidačnými nebezpečnými látkami (LGK 5.1 B), toxickými alebo chronicky aktívnymi ne- bezpečnými látkami (LGK 6.1 D),horľavými látkami (LGK 11),inými horľavými a nehorľavými látkami (LGK 10- 13). Na základe špecifických skladovacích predpisov a kvôli zvláštnym vlastnostiam látok v jednom sklade môžu v rámci posúdenia ohrozenia vyplynúť iné obmedzenia. Musia byť dodržané predpisy TRGS 510. Zváženie ostatných rád

• Požiadavky na vetranie

Použite miestne a celkové odvetrávanie. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

• Kompatibility obalov

Iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa. ADR) , môžu byť použité.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 16 pre všeobecný prehľad.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)

Kraji- na

Názov faktora

Č. CAS

Identifiká- tor

Prie- mer- ný [ppm]

Prie- merný [mg/m3]

Krát- kodo- bý [ppm]

Krátko- dobý [mg/m3]

Zdroj

EU

toluén

108-88-3

IOELV

50

192

100

384

2006/15/ES

EU

n-hexán

110-54-3

IOELV

20

72

2006/15/ES

EU

benzén

71-43-2

IOELV

1

3,25

2004/37/ES

SK

toluén

108-88-3

NPEL

50

192

100

384

NV SR Z.z.

SK

n-hexán

110-54-3

NPEL

20

72

40

140

NV SR Z.z.

SK

etylalkohol (etanol)

64-17-5

NPEL

500

960

1.000

1.920

NV SR Z.z.

SK

oktán, zmiesane izoméry

86290-81-5

NPEL

200

900

300

1.400

NV SR Z.z.

Poznámka

krátkodobý priemerný

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťa- huje na dobu 15 minút, ak nie je stanovené inak
Časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo vážené- ho priemeru osem hodín

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Strana 6 / 14

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Biologické medzné hodnoty

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Krajina

Názov faktora

Parameter

Po- známka

Identifiká- tor

Hodnota

Zdroj

SK

toluén

o-krezol

BMH

1,5 mg/l

NV SR Z.z.

SK

toluén

toluén

BMH

600 μg/l

NV SR Z.z.

SK

n-hexán

hexán-2,5-dión

BMH

5 mg/l

NV SR Z.z.

8.2 Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Celková ventilácia.
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre. Použiť ochranný štít s bočnou ochranou tváre.
Ochrana kože
Noste ochranný odev proti teplu a plameňu. Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám.
• ochrana rúk
Noste vhodné rukavice (napr. EN 374).
• typ materiálu
NR: přírodní kaučuk, latex, CR: chloroprenový (chlorbutadienový) kaučuk, IIR: isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk)
• hrúbka materiálu
0,40 – 0,70 mm.
• minimálna doba odolnosti materiálu rukavíc
>10 minút (permeácia: úroveň 1), >480 minút (permeácia: úroveň 6)
Ochrana dýchacích ciest
Maska na celú tvár/polovičná/štvrtinová maska (EN 136/140). Typ : A (proti organickým plynom a parám s bo- dom varu > 65 °C, ffarebné značenie: Hnedá).
Kontroly environmentálnej expozície
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostný- ch údajov. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad

Fyzikálny stav
Farba
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Iné fyzikálne a chemické parametre hodnota pH

Teplota topenia/tuhnutia
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah Teplota vzplanutia
Rýchlosť odparovania
Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

tekutý
priehľadná – ľahká žltá po benzíne
jasne rozoznateľný pach

neurčené neurčené <35 – 210 °C <0 °C neurčené

nie je relevantné (kvapalina)

Strana 7 / 14

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

Limity výbušnosti
• dolná medza výbušnosti (DMV)

• horná medza výbušnosti (HMV) Tlak pár
Hustota
Rozpustnosť

Vodná rozpustnosť Rozdeľovací koeficient

n-oktanol/voda (log KOW) Teplota samovznietenia Viskozita

• kinematická viskozita Výbušné vlastnosti Oxidačné vlastnosti

9.2 Iné informácie

Teplota vznietenia

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie „Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť“ a „Nekompatibilné materiály“. Zmes obsahuje reaktívnu látku (látky): riziko vznietenia
• pri zohrievaní

riziko vznietenia

 1. 10.2  Chemická stabilitaPozri nižšie „Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť“.
 2. 10.3  Možnosť nebezpečných reakciíNie sú známe nebezpečné reakcie.
 3. 10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúťUchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefaj- čite.
  Rady k predchádzaniu požiaru alebo výbuchuPoužívajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
 4. 10.5  Nekompatibilné materiálysilné oxidanty – kyseliny
 5. 10.6  Nebezpečné produkty rozkladuOdôvodnene očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

0,6 vol%

8 vol%
450 – 900 hPa pri 37,8 °C 720 – 775 g/cm3 pri 15 °C

prakticky nerozpustná

táto informácia nie je k dispozícii neurčené

0,6 mm2/s pri 20 °C žiadny
žiadny

>300 °C

Slovensko Strana 8 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

Proces klasifikácie

Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akútna toxicita

Pre túto triedu nebezpečnosti nie sú splnené kritériá klasifikácie.

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Dráždi kožu.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože

Nie je klasifikovaná ako respiračný, alebo kožný senzibilizátor.

Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností

Môže spôsobovať genetické poškodenie.
Môže spôsobiť rakovinu.
Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa. Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)

• Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

• Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán.

Aspiračná nebezpečnosť

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

 1. 12.1  ToxicitaToxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Vodná toxicita (chronická)

  Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

 2. 12.2  Perzistencia a degradovateľnosťÚdaje nie sú k dispozícii.
 3. 12.3  Bioakumulačný potenciálÚdaje nie sú k dispozícii.
 4. 12.4  Mobilita v pôdeÚdaje nie sú k dispozícii.
 5. 12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvBÚdaje nie sú k dispozícii.
 6. 12.6  Iné nepriaznivé účinkyÚdaje nie sú k dispozícii.

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Strana 9 / 14

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie týkajúce sa spracovania odpadu

Spätné získavanie/regenerácia rozpúšťadiel.

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Pred vypustením odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd, sa všeobecne vyžaduje neutralizácia.
Spracovanie odpadu nádob/balení

Je to nebezpečný odpad, iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité. Úplne vypráz- dnené obaly môžu byť recyklované. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmy stejným spôsobom ako s látkou samou.

Príslušné ustanovenia týkajúce sa odpadov
Zoznam odpadov
13 07 02x benzín
15 01 10x obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Poznámka

Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť trie- dený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

 1. 14.1  Číslo OSN
 2. 14.2  Správne expedičné označenie OSN
 3. 14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Trieda
 4. 14.4  Obalová skupina
 5. 14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie

1203
MOTOROVÝ BENZÍN

3 (horľavé kvapalné látky)
II (látka stredne nebezpečná) nebezpečné pre vodné prostredie:

 1. 14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
  Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané.
 2. 14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN)

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Klasifikačný kód
Obalová skupina Bezpečnostná(é) značka(y)

Nebezpečnosť pre životné prostredie Osobitné ustanovenia (OU)
Vyňaté množstvá (EQ)

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

1203
MOTOROVÝ BENZÍN 3
F1
II
3 + „ryba a strom“

áno (nebezpečné pre vodné prostredie) 243, 363, 534
E2

Strana 10 / 14

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Obmedzené množstvá (LQ)
Dopravná kategória (DK)
Kód obmedzenia pre tunely (KOT)
Identifikačné číslo nebezpečnosti
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Látka znečisťujúca more Obalová skupina Bezpečnostná(é) značka(y)

Osobitné ustanovenia (OU) Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ) EmS

Kategória skladovania

1203
MOTOROVÝ BENZÍN
3
áno (nebezpečné pre vodné prostredie) II
3 + „ryba a strom“

243, 363 E2
1L
F-E, S-E E

1 L 2 D/E 33

• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)

UN číslo
Vlastné dopravné pomenovanie Trieda
Nebezpečnosť pre životné prostredie Obalová skupina
Bezpečnostná(é) značka(y)

Osobitné ustanovenia (OU) Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ)

ODDIEL 15: Regulačné informácie

1203
Motorový benzín
3
áno (nebezpečné pre vodné prostredie) II
3

A100 E2 1L

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)
• Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII
5. Benzén (CAS č. 71-43-2,ES č. 200-753-7).
28. Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo karcinogény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2) a ktoré sú uvedené takto:

— karcinogén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 1,
— karcinogén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 2.
29. Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo mutagénny kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:
— mutagén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 3,
— mutagén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 4.
30. Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo látky poškodzujúce reprodukciu

Slovensko Strana 11 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Číslo verzie: GHS 2.0 dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1) revízia: 09.06.2016

kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:
— reprodukčný toxikant kategórie 1A s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 1 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 5,
— reprodukčný toxikant kategórie 1B s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 2 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 6.
48. Toluén (CAS č. 108-88-3, ES č. 203-625-9).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1 Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)

– Úprava podľa formátu nariadenia č. 2015/830,
– klasifikácia produktu podľa Nariadenia č. 1272/2008 (CLP).

Skratky a akronymy

Skr.

Popis použitých skratiek

2004/37/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogé- nov alebo mutagénov pri práci

2006/15/ES

Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri prá- ci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie- ures (Európska dohoda o medznárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

Aquatic Chronic

nebezpečná pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť

Asp. Tox.

aspiračná nebezpečnosť

Carc.

karcinogenita

CAS

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP

Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES

ES Zásoby (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom lá- tok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

DGR

Dangerous Goods Regulations – pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam oznámených chemických látok)

EmS

Emergency Schedule (Núdzový Plán)

Eye Dam.

vážne poškodzuje oči

Eye Irrit.

dráždivé pre oči

Flam. Liq.

horľavá kvapalina

GHS

„Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“ „Globálny harmonizovaný systém klasi- fikácie a označovania chemických látok“ vypracovala OSN

IATA

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre letec- kú dopravu)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

Slovensko
EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Strana 12 / 14

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Skr.

Popis použitých skratiek

IOELV

indikatívna limitná hodnota expozície na pracovisku

krátkodobý

najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia

MARPOL

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z „Marine Pollutant“)

Muta.

mutagenita pre zárodočné bunky

NLP

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

NPEL

najvyššie prípustné expozičné limity

NV SR Z.z.

Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým fak- torom pri práci

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

ppm

parts per million (počet častíc na milión)

priemerný

časovo vážený priemer

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obme- dzovanie chemických látok)

Repr.

reprodukčná toxicita

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi- národnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

žieravé pre kožu

Skin Irrit.

dráždivé pre kožu

STOT RE

toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

STOT SE

toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia

vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

 • –  Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
 • –  Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)Proces klasifikácie

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kód

Text

H224

mimoriadne horľavá kvapalina a pary

H225

veľmi horľavá kvapalina a pary

H304

môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315

dráždi kožu

H319

spôsobuje vážne podráždenie očí

H336

môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

môže spôsobovať genetické poškodenie

H350

môže spôsobiť rakovinu

H361d

podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa

Slovensko Strana 13 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01

Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS 1)

dátum vydania: (prvá verzia): 20. 11. 2014 revízia: 09.06.2016

Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH)

AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY S BIOZLOŽKOU

Kód

Text

H361f

podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti

H361fd

podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa

H372

spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H373

môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H411

toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vyhlásenie

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená vý- hradne pre tento produkt.

Slovensko Strana 14 / 14 EKOTOXCONS 000263 SDS-01